Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de applicatie AH to go (“AH to go app“) als alle informatie, diensten en leveringen die via AH to go worden aangeboden (“Diensten“). AH to go en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: “AH to go“).

AH TO GO APP

De AH to go app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. De AH to go app is geschikt voor Apple iPhone 4s en hoger met iOS10 of hoger en Android smartphones met Android 5.0 of hoger.  Vanwege de grote verscheidenheid aan Android smartphones kunnen we niet op alle merken en types een juiste werking garanderen.

Door het downloaden van de AH to go app verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de AH to go app te gebruiken op een iPhone of Android toestel die in uw bezit is. U mag de AH to go app niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag de AH to go app niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de AH to go app gebruik zouden kunnen maken. U mag de AH to go app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat de AH to go app foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van de AH to go app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u de AH to go app niet meer gebruiken en van uw toestel verwijderen.

PRIVACY

Op deze applicatie is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u kunt nalezen op https://ahtogo.nl/privacybeleid/ en https://ahtogo.nl/cookiebeleid/

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) de AH to go app en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij AH to go en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of de AH to go app openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

VEILIGHEID

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de AH to go app en de Diensten virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

DEALS ACTIVEREN EN VERZILVEREN

In de AH to go app worden u aanbiedingen (“deals”) getoond voor een bepaald moment van de dag. Bij de aanbieding zelf staat vermeld tot welk tijdstip deze geldig is. Bij de aanbieding wordt ook vermeld over welk product of welke producten de aanbieding gaat en welke korting hierbij op dit product of deze producten wordt gegeven.

Als u een aanbieding wilt kopen in een AH to go winkel moet u deze aanbieding actief zijn in de app. De aankoop vindt pas plaats als u het product uit de aanbieding en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande ‘Scan to go zelfscankassa’ kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen). Als u via tap to go betaalt zal deze korting automatisch worden toegepast. Door u ontvangen cadeaus hoeft u overigens niet eerst te activeren ( zoals een beloning voor een volle spaarkaart).

U kunt een in de app geactiveerde aanbieding alleen verzilveren tot het tijdstip dat vermeld staat bij de aanbieding in de app. Cadeaus hebben echter een langere geldigheidstermijn. Één aanbieding uit de app (ook de cadeaus) kunt u slechts een keer verzilveren. Als een aanbieding is verzilverd in de winkel, verdwijnt deze daarna automatisch uit de app. Dit geldt overigens ook voor aanbiedingen die zijn verlopen (ongeacht of deze door u zijn geactiveerd of niet).Eventuele gemiste kortingen zullen niet met terugwerkende kracht verstrekt worden.

Voor alle aanbiedingen (met uitzondering van cadeaus) geldt: op is op. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen.

SPAREN VOOR GRATIS PRODUCTEN

In de AH to go app worden u spaarkaarten getoond.

Een zegel wordt alleen bijgeschreven op uw spaarkaart als u het product waarmee u een zegel spaart en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa in een AH to go winkel laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande “Scan to go zelfscankassa’’ kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen). Indien u gebruik maakt van Tap to go wordt de zegel automatisch bijgeschreven wanneer u een product van een spaarkaart koopt. Voor elk aldus aangeschaft product ontvangt u een zegel op uw spaarkaart. Een gespaarde zegel of een volle spaarkaart kan niet worden overgedragen naar een ander account.

Als uw spaarkaart vol is ontvangt u een "volle kaart" in uw app. Na het ontvangen van een volle kaart in de app begint u weer met een nieuwe spaarkaart. De volle kaart is automatisch geactiveerd en daarmee direct verzilverbaar in de AH to go winkel. U verzilvert een cadeaukaart als u het bijbehorende product en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa in de AH to go winkel laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande “Scan to go zelfscankassa” kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen) of als u een aankoop doet via tap to go. Als u het product van de cadeaukaart hebt verzilverd in de winkel en dit product in aanmerking komt voor een spaarzegel, ontvangt u hiervoor automatisch ook weer een zegel op uw spaarkaart in de app. Een volle kaart kunt u slechts eenmalig verzilveren. Als een volle kaart is verzilverd in de winkel, verdwijnt deze daarna automatisch uit de app.

Eventuele gemiste spaarzegels kunnen niet met terugwerkende kracht verstrekt worden.

Cadeaus voor volle spaarkaarten kunnen niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen.

INFORMATIE VIA DE AH TO GO APP

De AH to go app en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de AH to go app en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt door een e-mail bericht te sturen naar taptogo@ah.nl

WIJZIGING EN OVERIGE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd https://ahtogo.nl/algemenevoorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN TAP TO GO

Via Tap to go kunnen klanten snel en gemakkelijk hun boodschappen doen, door hun Tap to go kaart of mobiel met daarop de Tap to go app en NFC kort tegen het schaplabel van een product te houden ("tappen"), vervolgens het product te pakken ("grabben") en de winkel uit te lopen ("go"). Dit concept wordt aangeduid als: "tap, grab and go". De kosten voor de boodschappen worden circa 10 minuten na de laatste tap via een opdracht voor automatische incasso naar de rekening van de klant gestuurd. Het afschrijven hiervan kan 2 a 3 werkdagen duren. Via de Tap to go App kan de klant zien welke producten hij/zij heeft getapt en welke zich in zijn/haar "winkelmandje" bevinden.

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Tap to go kaart (de "Kaart") of de mobiele telefoon in combinatie met de AH to go App ("de App") in de AH to go winkels waar het mogelijk is met Tap to go te betalen.

AH to go kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online en in de App zijn aangepast en u nadien gebruik maakt van Tap to go, door middel van de Kaart of de telefoon in combinatie met de App.

2. AH PROFIEL EN TAP TO GO APP

U kunt slechts gebruik maken van Tap to go wanneer u beschikt over een Kaart, u via de App een AH profiel aanmaakt en de Kaart aan uw AH profiel koppelt.

Voor het aanmaken van een account dient u uw betalingsgegevens in te vullen in de App. Dit is mogelijk door uw bankpas te scannen, of door de gegevens handmatig in te voeren. Daarnaast dient u uw contactgegevens in te vullen. Het gaat om de volgende gegevens:

  1.       Voornaam, voorletter, achternaam;
  2.       E-mailadres en telefoonnummer;
  3.       Postcode en huisnummer;
  4.       Bankrekeningnummer.

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u ter verificatie een sms-code op uw mobiele telefoon. Deze code dient u in te vullen in de App om uw account te verifiëren en te activeren. Daarnaast valideren wij de opgegeven bankrekeningnummer doormiddel van een 1 cent Ideal betaling.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een AH profiel aanmaken en gebruik maken van Tap to go.

In aanvulling op andere (rechts)middelen die AH to go ten dienste staan, is AH to go te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om het gebruik van uw AH profiel tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  1.       U in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
  2.       AH to go van mening is dat uw handelen schade aan AH to go of aan derden kan toebrengen. AH to go zal voor bovengenoemde maatregelen in geen geval aansprakelijk zijn.

3. DE OVEREENKOMST(EN)

Door boodschappen te doen bij AH to go door middel van Tap to go sluit u een koopovereenkomst met AH to go voor de getapte producten.

AH to go kan - binnen de wettelijke kaders- nagaan of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien AH to go op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om geen overeenkomsten met u aan te gaan, is zij gerechtigd om uw AH profiel te blokkeren en u uit te sluiten van het gebruik van Tap to go.

Bovenstaande geldt ook in geval van (vermoedens van) fraude.

AH to go kan het niet tappen van producten, terwijl u deze wel meeneemt, aanmerken als diefstal.

4. BETALING

Betaling vindt plaats door middel van een door u af te geven doorlopende incassomachtiging.

Wanneer u 10 minuten inactief bent met de Kaart en App wordt er een opdracht verstuurt om de getapte producten door middel van automatische incasso af te schrijven. Het bedrag wordt binnen twee a drie werkdagen van uw rekening afgeschreven.

Wanneer AH to go de betaling niet kan incasseren, bijvoorbeeld door een ontoereikend saldo, is AH to go gerechtigd uw AH profiel te blokkeren. Indien u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de boodschappen te voldoen, is AH to go gerechtigd de vorderingen uit handen te geven. In dat geval komen alle door AH to go gemaakte kosten, zoals gerechtelijke kosten, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €40,00 excl. BTW.

CM Payments handelt de betalingen namens AH to go af.

5. AANSPRAKELIJKHEID

AH to go spant zich in om de App aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan AH to go niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. AH to go is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.

AH to go kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de inhoud aanpassen.

AH to go is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden veroorzaakt door de App, noch door welke schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik of niet mogelijkheid van het gebruik van de App.

De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina's. AH to go is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. AH to go is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina's.

6.PRIVACY EN COOKIES

Wanneer u een AH profiel aanmaakt in de App en u boodschappen doet door middel van Tap to go, verwerkt AH to go de door u opgegeven persoonsgegevens ("Gegevens") om de betaling uit te voeren. De Gegevens zullen niet worden verkocht aan derden. AH to go bewaart de Gegevens zolang uw account bestaat.

Indien u daar toestemming voor geeft kan AH to go u ook pushberichten sturen binnen de App.

Lees in het privacybeleid op www.ahtogo.nl/privacybeleid hoe Albert Heijn met je persoonsgegevens omgaat.

7. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Tap to go, de Kaart en de App, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij AH to go, of bij haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de in de applicatie vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

8. CONTACT OPNEMEN

Mocht u nog vragen hebben omtrent de App en het Tap to go proces dan kunt u contact opnemen met AH to go.

Bel ons: 0800 0305

Mail ons: taptogo@ahold.com

Facebook Messenger

9. OVERIG

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht om uw account om voor ons moverende redenen te blokkeren.

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem.